Thứ sáu, Ngày 23 Tháng 12 Năm 2011

Bằng khen hàng Việt Nam chất lượng cao

Thứ sáu, Ngày 23 Tháng 12 Năm 2011

Cúp vàng Nông nghiệp

Thứ sáu, Ngày 23 Tháng 12 Năm 2011

Giải thưởng Trâu vàng Đất Việt

Thứ năm, Ngày 22 Tháng 12 Năm 2011

 Cúp vàng Thần nông hội nhập 2009